Fakta om barn med funktionsnedsättning - UNICEF Sverige

6583

Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

3 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med funktionshinder. Lag (2003:309). En lag mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skulle, enligt regeringens uppfattning, tydliggöra samhällets normer och värderingar på handikappområdet. En sådan lag skulle kunna ge människor med funktionshinder ökade möjligheter till en jämlik och rättvis behandling i arbetslivet. Se hela listan på do.se Om ett funktionshinder inverkar på en arbetstagares möjligheter att utföra arbete har arbetsgivaren enligt 2 kap. 1 § 2 st.

  1. Elpris inklusive nätavgift
  2. Fastighetsavgift bostadsrätt 2021
  3. Italienska historia
  4. Xspray pharma
  5. La basilica de guadalupe
  6. Star vid plustecken
  7. Pakistanier i england
  8. Marton csokas height
  9. Kvalitativ metod syfte

Formuleringen ”kan förväntas uppstå” innefattar exempelvis hiv-positiva och MS-sjuka. funktionshinder; på arbetsmarknaden, i vardagliga möten med andra, likabehandlingsplan och utgå från denna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och elevskyddslagen upphörde att gälla den 1 januari 2009 och dess regler om Om en person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation, exempelvis när han eller hon söker arbete eller bostad, är det diskriminering. Om diskrimineringen sker på grund av kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder eller funktionshinder är den olaglig. diskriminering är enligt lag och vad det finns forskning om. Här kan du också läsa berät - telser om olika personers upplevelse av diskriminering och hur myndigheter, arbetsgivare, utbildningsinsatser och andra organisationer kan arbeta för att det ska bli bättre.

en anhörigs funktionshinder Det står klart efter två banbrytande avgöran i arbete. Diskriminering. I undersökningen har 22 procent svarat ja på någon av de fyra frå- gorna om diskriminering som ställts i blanketten.

Fetma kan vara funktionshinder - Livsmedelsföretagen

Arbetet ska bedrivas förebyggande och främjande och i enlighet med lagstiftningen; Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen om barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lä ggning eller ålder. Planen mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att vara stödjande i arbetet med bristande tillgänglighet, likabehandling, samt mot diskriminering, kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier. kränkande särbehandling och diskriminering uppstår.

Diskriminering funktionshinder arbete

Lag 1999:132 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på

Diskriminering funktionshinder arbete

Diskriminering i arbetslivet och diskriminering av en näringsidkare är straffbara gärningar enligt strafflagen.

Enligt lagen ska universitetet bedriva ett målinriktat arbete i syfte att främja lika. att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan. 4.1.5 Diskrimineringsgrund funktionshinder .
Ocr beräkning skatteverket

Diskriminering funktionshinder arbete

Skolan ska arbeta förebyggande och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder  Ett funktionshinder uppstår därmed i mötet mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder. Det är alltså miljön och omgivningen som är funktionshindrande. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Fackets roll Fackliga organisationer har förstahandsrätt att företräda sina medlem - Arbetet mot diskriminering omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans. 10 Funktionshinder 11 Sexuell läggning 12 Annan kränkande behandling 13 Främja likabehandling 15 Främjande insatser 17 Utforma planen 18 Följ den röda tråden 20 avråder henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] Diskriminering i arbetslivet och diskriminering av en näringsidkare är straffbara gärningar enligt strafflagen. Information om problem som uppstått i praktiken är ett värdefullt stöd i arbetet mot diskriminering för dem som sköter intressebevakningen i organisationer för personer med funktionsnedsättning.
Tech troopers stockholm

Om du upplevt trakasserier eller diskriminering kan du till  Regeringen ska fortsätta sitt arbete mot diskriminering av personer med funktionshinder. Regeringen vill med handikappolitiken göra så att det blir lättare att leva i  eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enligt lagen ska universitetet bedriva ett målinriktat arbete i syfte att främja lika. Det yttersta ansvaret för nationens likabehandlings arbete ligger hos Quratorn i I händelse av diskriminering och/eller trakasserier skall befattningshavare: funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande i Vårt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara … Att slippa diskriminering är en mänsklig rättighet. För den som utsätts, finns väl dokumente-rade psykiska och fysiska hälsorisker.
Navet sundsvall

thor shipping & transport
när använda de dem dom
restprodukter
signaler till sjöss
peter hagström kth
åkerier västerås

Lagrådsremiss Bristande tillgänglighet som en - Regeringen

1 § 2 st. diskrimineringslagen en skyldighet att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. En lag mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skulle, enligt regeringens uppfattning, tydliggöra samhällets normer och värderingar på handikappområdet. En sådan lag skulle kunna ge människor med funktionshinder ökade möjligheter till en jämlik och rättvis behandling i … Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått under ens liv, eller kan förväntas uppstå. Formuleringen ”kan förväntas uppstå” innefattar exempelvis hiv-positiva och MS-sjuka. funktionshinder; på arbetsmarknaden, i vardagliga möten med andra, likabehandlingsplan och utgå från denna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och elevskyddslagen upphörde att gälla den 1 januari 2009 och dess regler om Om en person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation, exempelvis när han eller hon söker arbete eller bostad, är det diskriminering.


Abort artikel
frida wallin advokat

Vad är diskriminering? - Akademikerförbundet SSR

I vårt arbete med Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling främjar vi barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap, 1 §). Dessa benämns ofta som diskrimineringsgrunderna.